Elektronická a efektivní komunikace obcí v regionu Východní Moravy

Primárním cílem projektu je zefektivnit a modernizovat komunikaci a komunikační procesy v rámci zapojených obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy s veřejností. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, tedy elektronických úředních desek, webových či mobilních aplikací, rozklikávacího rozpočtu a GIS, dle individuální potřeb a problémů zapojených obcí s realizací doprovodné vzdělávací aktivity.

Cílovými skupinami projektu jsou: dobrovolný svazek obcí a jejich zaměstnanci, obce a jejich zaměstnanci, volení zástupci a veřejnost.
Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016732
Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Trvání projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY